ඩා බිඳු අපි ගැන

ඩාබිඳු සාමුහිකය

කාන්තාවන්ගෙන් සුසැඳි 1984 දී ආරම්භ වූ ඩා බිඳු සාමූහිකය “ඩා බිඳු” දෙවදනින් අර්ථවත් කරන්නේ, වෙහෙසව වැඩ කිරීම නැතිනම් ශ්‍රමයේ අගයයි. ඩා බිඳු සාමූහිකය නමින් එක්ව වැඩ කළ කතුන්ගේ කුඩා එකමුතුව වෙහෙසෙන්නේ විශේෂයෙන් නිදහස් වෙළඳ කලාපවල වැඩ කරන තරුණ කතුන් සබල කරමින් ඔවුන් ගේ ශ්‍රමය සූරා කෑම අවසන් කිරීමටයි.

දැක්ම

ශ්‍රමික කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා සේවා ගරුත්වය පිළිගන්නා හා සුරකින සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම.

මෙහෙවර

කාන්තාවන් සංවිධාන ගත කිරීම හා සබල කරණය තුළින් ඔවුන්ට උපකාර වන, ඔවුන්ගේ අයිතීන් දිනවන හා ආරක්ෂා කරන, සමාජ බුහුමන අත් කර දෙන සහ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය පහසුකරණ සන්දර්භයක් නිර්මාණය කිරීම.

සිය අයිතීන් දිනාගැනීමට කතුන්ට දිරි දෙන අපේ අභිමතාර්ථ
  • කාන්තාවන් කෙරෙහි අසාධාරණ හා වෙනස් කොට සළකන සමාජ ආකල්ප දුරු කරලීමට කැපවීම
  • සමතාවන් දිනා ගැනීම සඳහා කාන්තා ශ්‍රමිකයන් සංවිධානය කිරීම
  • කාන්තාවන් තුළ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීම
  • කාන්තා ශ්‍රමිකයන්ට අනර්ථකාරී නීති හා සේවා ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ පුරවැසි සුපරීක්ෂාව වර්ධනය කර නීති ප්‍රතිසංස්කරණය හා ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම උදෙසා ආණ්ඩුවලට බලපෑම් කිරීම
  • කාන්තාවන්ගේ නිර්මාණශීලී කුසලතා සඳහා පහසුකාරක භූමිකාවක් ඉටු කරමින් ස්වයං ප්‍රකාශන අවකාශයක් ඔවුන් වෙනුවෙන් විවර කර දීම.
  • සිය සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට කාන්තා ශ්‍රමිකයන්ට සහය වෙමින් හා ඔවුන් වෙත කුසලතා වර්ධන අවස්ථා පිරි නැමීම තුළින් ආර්ථික ස්වාධීනත්වය දිනා ගැනීමට සහය වීම
  • සාමය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා කැප වීම
to top